background image
HARMONOGRAM I REGULAMIN REKRUTACJI 2018/2019
O przyjęciu do Liceum decyduje:
 suma punktów uzyskanych z przeliczenia ocen z j. polskiego, matematyki i dwóch
wybranych przedmiotów
 wynik egzaminu gimnazjalnego
 inne osiągnięcia
21 MAJA – 20 CZERWCA DO GODZ. 12.00
LOGOWANIE DO SYSTEMU - ELEKTRONICZNE SKŁADANIE WNIOSKÓW
 Kandydat może dokonać wyboru maksymalnie 3 szkół ponadgimnazjalnych
z określeniem kolejności oddziałów w tych szkołach od najbardziej do najmniej
preferowanych
 Kandydat wypełnia wniosek znajdujący się w systemie, drukuje i składa jeden
egzemplarz tylko w szkole ponadgimnazjalnej pierwszego wyboru
 Wniosek musi być podpisany przez rodziców i kandydata.
22 – 26 CZERWCA DO GODZ. 12:00
 Wprowadzanie przez kandydatów do systemu ocen ze świadectwa
 Składanie w szkole pierwszego wyboru kopii świadectwa ukończenia gimnazjum,
poświadczonych przez dyrektora szkoły (gimnazjum)
 Składanie kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego (tylko
w szkole pierwszego wyboru).
12 LIPCA DO GODZ. 12:00
ogłoszenie list zakwalifikowanych
12 LIPCA 12:00 DO 19 LIPCA GODZ. 12:00
potwierdzenie przez rodzica lub kandydata woli przyjęcia do szkoły w postaci przedłożenia
oryginału świadectwa
20 LIPCA OD GODZ. 12:00
ogłoszenie listy przyjętych
REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA
20 – 23 lipca - składanie wniosków w szkołach, które posiadają wolne miejsca
14 sierpnia.- podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
do godz. 12.00;
14 – 20 sierpnia - potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole, do której kandydat został zakwalifikowany
poprzez złożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.
21 sierpnia do godz. 12.00 - podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych
oraz wolnych miejsc
background image
Szczegółowe informacje dotyczące naboru do szkół znajdują się w dokumentach::
ROZPORZĄDZENIE Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania
postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018–2019/2020
do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla
kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 12/ 2018 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego, postępowania
uzupełniającego, a także składania dokumentów na rok szkolny 2018/19
do klas pierwszych
publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klas pierwszych szkół podstawowych – trzyletniej szkoły
branżowej I stopnia, na semestr pierwszy klas pierwszych szkół policealnych oraz do szkół dla
dorosłych w województwie łódzkim
REGULAMIN rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 w II Liceum Ogólnokształcącym im. Jana
Kasprowicza w Kutnie
Przeliczanie na punkty ocen z przedmiotów wymienionych na świadectwie ukończenia:
celujący - 18 punktów; bardzo dobry - 17; dobry - 14; dostateczny - 8; dopuszczający - 2.
Świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem – 7 punktów.
Przeliczanie na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego:
 Wynik procentowy z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki,
przedmiotów przyrodniczych i j. obcego na poziomie podstawowym mnoży się przez 0,2
INNE OSIĄGNIĘCIA
 Konkursy wiedzy, artystyczne i sportowe w zależności od zasięgu i poziomu do 10 pkt
 Aktywność społeczna w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie
wolontariatu - 3 pkt
Gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych
i sportowych wymienione na świadectwie ukończenia szkoły gimnazjum, maksymalna
liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18.
KLASY I PUNKTOWANE PRZEDMIOTY - obowiązkowo język polski i matematyka
klasa A b-ch (rozszerzenia: biologia, chemia, język angielski) – biologia, chemia
klasa A m-f (rozszerzenia: matematyka, fizyka, informatyka) – fizyka, informatyka
klasa B (rozszerzenia: język angielski, historia, wos) – historia, język angielski
klasa D (rozszerzenia: język polski, historia, wos) – historia, wos